Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Вайло Сергiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 12329"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69008 м.Запорiжжя вул.Пiвденне шосе,буд.66
4. Код за ЄДРПОУ 03114164
5. Міжміський код та телефон, факс (061) 222-09-01 (061) 222-08-99
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03114164.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 26.04.2017 45000 58338 77.13669
Зміст інформації:
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято загальними Зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 26.04.2017р. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: попередньо надана згода на вчинення Товариством значних правочинiв, що можуть вчинятися Товариством протягом року вiд дати прийняття цього рiшення, а саме: укладання договорiв вiдчуження та придбання основних засобiв (рухомого та нерухомого майна), iнших матерiальних цiнностей, кредитнi договори, договори поруки, застави, iпотеки тощо у перiод з 27.04.2017р. до 27.04.2018р. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 45 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 58 338 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 77,13669%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 204 128 400 штук (голосiв). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 204 109 068 штук (голосiв). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 204 109 068 штук (голосiв). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв).