Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Вайло Сергiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.05.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Запорiзьке автотранспортне пiдприємство 12329»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69008 м. Запорiжжя Пiвденне шосе, 66
4. Код за ЄДРПОУ 03114164
5. Міжміський код та телефон, факс (061) 222-09-01 (061) 222-08-99
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у - -
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03114164.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 04.05.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.05.2016 припинено повноваження в. о. головного бухгалтера Ланчiк Наталiя Миколаївна СВ 696509
31.10.2002 Жовтневе РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно наказу голови правлiння вiд 04 травня 2016 року (наказ № 46 - к) припинено повноваження виконуючого обов`язки головного бухгалтера емiтента Ланчiк Наталiї Миколаївни (паспорт СВ 696509 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 31.10.2002 р.) у зв’язку з прийняттям особи на вакантну посаду головного бухгалтера. Частка, що володiє у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Займала посаду в. о. головного бухгалтера 4,5 мiсяця. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
04.05.2016 призначено головний бухгалтер Курiлова Ольга Володимирiвна СА 451442
31.05.1997 Шевченкiвське РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно наказу голови правлiння вiд 04 травня 2016 року (наказ № 46 - к) призначено на вакантну посаду головного бухгалтера Курiлову Ольгу Володимирiвну як таку, що пройшла спiвбесiду (паспорт серiя СА 451442 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 31.05.1997 р.). Частка, що володiє у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Призначено на невизначений термiн – до прийняття рiшення про звiльнення з термiном випробування 6 (шiсть) мiсяцiв. Останнi п`ять рокiв обiймала посаду заступника головного бухгалтера ТОВ «Думка – Сервiс», заступника головного бухгалтера, головного бухгалтера вiддiлу бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi Запорiзької регiональної фiлiї Державного пiдприємства «Центр державного земельного кадастру». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.