Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Вайло Сергiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Запорiзьке автотранспортне пiдприємство 12329»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69008 м. Запорiжжя Пiвденне шосе, 66
4. Код за ЄДРПОУ 03114164
5. Міжміський код та телефон, факс (061) 222-09-01 (061) 222-08-99
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у - -
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03114164.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 26.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2016 звільнено член наглядової ради товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фортранс Лiз» - -
юридична особа паспортних даних не має
99.989275
Зміст інформації:
член наглядової ради емiтента акцiонер – юридична особа товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фортранс Лiз» (код за ЄДРПОУ 34640822, частка в статутному капiталi – 99.989275 %. Строк, протягом якого обiймав цю посаду 3 роки.
26.04.2016 звільнено член наглядової ради емiтента Самелюк Iрина Францiвна СА 214333
14.09.1999 Заводським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
4.8e-05
Зміст інформації:
1.6. член наглядової ради емiтента акцiонер Самелюк Iрина Францiвна (паспорт СА 214333 виданий Заводським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 14.09.1999 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000048 %. Строк, протягом якого обiймала цю посаду 3 роки.
26.04.2016 звільнено Голова наглядової ради Плисенко Анатолiй Васильович СА 758979
05.05.1998 Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
0.000244
Зміст інформації:
Голова наглядової ради емiтента акцiонер Плисенко Анатолiй Васильович (паспорт СА 758979 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 05.05.1998 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000244%. Строк, протягом якого обiймав цю посаду 3 роки.
26.04.2016 звільнено Гоова ревiзiйної комiсiї Чучко Валентина Миколаївна СЮ 055413
01.11.2007 Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
9.7e-05
Зміст інформації:
Голова ревiзiйної комiсiї емiтента Чучко Валентина Миколаївна (паспорт СЮ 055413 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 01.11.2007 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000097 %. Строк, протягом якого обiймав цю посаду 3 роки.
26.04.2016 звільнено член ревiзiйної комiсiї емiтента Руденко Олександр Васильович СВ 191511
30.03.2000 Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
7.8e-05
Зміст інформації:
Голова ревiзiйної комiсiї емiтента Чучко Валентина Миколаївна (паспорт СЮ 055413 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 01.11.2007 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000078 %. Строк, протягом якого обiймав цю посаду 3 роки.
26.04.2016 призначено член наглядової ради Самелюк Iрина Францiвна СА 214333
Заводське РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
4.8e-05
Зміст інформації:
член наглядової ради емiтента акцiонер Самелюк Iрина Францiвна (паспорт СА 214333 виданий Заводським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 14.09.1999 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000048 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймала посади юрисконсульта та члена наглядової ради емiтента.
26.04.2016 призначено член наглядової ради Костiна Тамара Григорiвна СВ 521753
16.05.2002 Ленiнське РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
4.8e-05
Зміст інформації:
член наглядової ради акцiонер Костiна Тамара Григорiвна (паспорт СВ 521753 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 16.05.2002 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000048 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймала посаду директора ТОВ «Фортранс Лiз».
26.04.2016 призначено член ревiзiйної комiсiї Куц Вячеслав Юрiйович СВ 361812
31.03.2001 Шевченкiвське РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
9.7e-05
Зміст інформації:
член ревiзiйної комiсiї акцiонер Куц Вячеслав Юрiйович (паспорт СВ 361812 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 31.03.2001 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000097 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймав начальника виробничо-технiчного облiку, головного енергетика емiтента.
26.04.2016 звільнено виконуючий обов’язки голови правлiння Вайло Сергiя Вiкторовича СВ 924043
18.04.2005 Жовтневим РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
26 квiтня 2016 року загальними (черговими) зборами акцiонерiв ПрАТ «Запорiзьке автотранспортне пiдприємство 12329» (протокол № 13) були звiльненi наступнi посадовi особи емiтента у зв’язку зi спливом термiну їх повноважень згiдно статуту та необхiднiстю переобрання посадових осiб згiдно вимог законодавства.

Всi звiльненi та призначенi посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначенi особи не мають.

виконуючий обов’язки голови правлiння Вайло Сергiй Вiкторович (паспорт СВ 924043 виданий Жовтневим РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 15.04.2005 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Строк, протягом якого обiймав цю посаду 3 роки.
26.04.2016 звільнено заступник голови правлiння Атамась Анатолiй Iванович СВ 034931
12.08.1999 Комунарським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
заступник голови правлiння Атамась Анатолiй Iванович (паспорт СВ 034931 виданий Комунарським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 12.08.1999 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Строк, протягом якого обiймав цю посаду 3 роки.
26.04.2016 звільнено член правлiння Фокiн Сергiй Михайлович СА 367214
19.12.1996 Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
член правлiння Фокiн Сергiй Михайлович (паспорт СА 367214 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 19.12.1996 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Строк, протягом якого обiймав цю посаду 3 роки.
26.04.2016 звільнено член правлiння Медведєва Юлiя Володимирiвна СА 157230
21.03.1996 Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
член правлiння Медведєва Юлiя Володимирiвна (паспорт СА 157230 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 21.03.1996 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Строк, протягом якого обiймала цю посаду 3 роки.
26.04.2016 звільнено член ревiзiйної комiсiї Коломоєць Володимир Семенович СА 898217
19.10.1998 Комунарським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
0.000195
Зміст інформації:
член ревiзiйної комiсiї емiтента Коломоєць Володимир Семенович (паспорт СА 898217 виданий Комунарським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 19.10.1998 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000195 %. Строк, протягом якого обiймав цю посаду 3 роки.
Усi перелiченi посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк призначення (за винятком виконуючого обов”язки голови правлiння) – три роки.
26.04.2016 призначено голова наглядової ради Плисенко Анатолiй Васильович СА 758979
05.05.1998 Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
0.000244
Зміст інформації:
26 квiтня 2016 року на засiданнi наглядової ради з членiв наглядової ради головою ради обрано акцiонера Плисенко Анатолiя Васильовича (паспорт СА 758979 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 05.05.1998 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000244%. До призначення обiймав посаду голови правлiння, директора з питань стратегiчного розвитку, члена (голови) наглядової ради емiтента.
26.04.2016 призначено голова ревiзiйної комiсiї Чучко Валентина Миколаївна СЮ 055413
01.11.2007 Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
9.7e-05
Зміст інформації:
26 квiтня 2016 року на засiданнi ревiзiйної комiсiї з членiв ревiзiйної комiсiї головою комiсiї обрано акцiонера Москаленко Ганну Федорiвну (паспорт СА 2144540 виданий Заводським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 20.09.1996 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000097 %. До призначення обiймала посаду бухгалтера приватного пiдприємства «Мiжнародна туристична компанiя «Супутник – Лайн».
26.04.2016 призначено голова правлiння Вайло Сергiй Вiкторович СВ 924043
15.04.2005 Жовтневим РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 15.04.2005 р.
0
Зміст інформації:
26 квiтня 2016 року загальними (черговими) зборами акцiонерiв ПрАТ «Запорiзьке автотранспортне пiдприємство 12329» (протокол № 13) були призначенi наступнi посадовi особи емiтента у зв’язку обранням нового складу органiв управлiння та контролю
голова правлiння Вайло Сергiй Вiкторович (паспорт СВ 924043 виданий Жовтневим РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 15.04.2005 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймав посади члена правлiння, виконуючого обов’язки голови правлiння емiтента.
26.04.2016 призначено Заступник голови правлiння Фокiн Сергiй Михайлович СА 367214
19.12.1996 Шевченкiвське РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
заступник голови правлiння Фокiн Сергiй Михайлович (паспорт СА 367214 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 19.12.1996 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймав посаду заступника голови правлiння емiтента з безпеки руху та охорони працi, члена правлiння емiтента.
26.04.2016 призначено член правлiння Медведєва Юлiя Володимирiвна СА 157230
21.03.1996 Шевченкiвське РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
член правлiння Медведєва Юлiя Володимирiвна (паспорт СА 157230 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 21.03.1996 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймала посаду начальник вiддiлу кадрiв, члена правлiння емiтента.
26.04.2016 призначено член правлiння Рябець Ольга Юрiївна СВ 200662
14.04.2000 Заводське РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
член правлiння Рябець Ольга Юрiївна (паспорт СВ 200662 виданий Заводським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 14.04.2000 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймала посаду начальника економiчної служби емiтента.
26.04.2016 призначено член наглядової ради Плисенко Анатолiй Васильович СА 758979
05.05.1998 Ленiнське РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
0.000244
Зміст інформації:
член наглядової ради емiтента акцiонер Плисенко Анатолiй Васильович (паспорт СА 758979 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 05.05.1998 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000244%. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймав посаду голови правлiння, директора з питань стратегiчного розвитку емiтента, члена (голови) наглядової ради емiтента.
26.04.2016 призначено член ревiзiйної комiсiї Семянiкова Раїса Миколаївна СВ 407721
17.07.2001 Ленiнське РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
9.7e-05
Зміст інформації:
член ревiзiйної комiсiї акцiонер Семянiкова Раїса Миколаївна (паспорт СВ 407721 виданий посаду Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 17.07.2001 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000097 %. Останнi п’ять рокiв до призначення працювала стрiльцем Запорiзького арматурного заводу, обiймала посаду диспетчера емiтента.
26.04.2016 призначено член ревiзiйної комiсiї Москаленко Ганна Федорiвн СА 214540
20.09.1996 Заводське РВ УМВС України у Запорiзькiй
9.7e-05
Зміст інформації:
член ревiзiйної комiсiї акцiонер Москаленко Ганна Федорiвна (паспорт СА 214540 виданий Заводським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 20.09.1996 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000097 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймала посаду бухгалтера приватного пiдприємства «Мiжнародна туристична компанiя «Супутник – Лайн».
Усi перелiченi посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. не мають. Строк призначення – три роки.

26 квiтня 2016 року загальними (черговими) зборами акцiонерiв ПрАТ «Запорiзьке автотранспортне пiдприємство 12329» (протокол № 13) були звiльненi наступнi посадовi особи емiтента у зв’язку зi спливом термiну їх повноважень згiдно статуту та необхiднiстю переобрання посадових осiб згiдно вимог законодавства.

Всi звiльненi та призначенi посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначенi особи не мають.

1.1. виконуючий обов’язки голови правлiння Вайло Сергiй Вiкторович (паспорт СВ 924043 виданий Жовтневим РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 15.04.2005 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Строк, протягом якого обiймав цю посаду 3 роки.

1.2. заступник голови правлiння Атамась Анатолiй Iванович (паспорт СВ 034931 виданий Комунарським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 12.08.1999 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Строк, протягом якого обiймав цю посаду 3 роки.

1.3. член правлiння Фокiн Сергiй Михайлович (паспорт СА 367214 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 19.12.1996 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Строк, протягом якого обiймав цю посаду 3 роки.

1.4. член правлiння Медведєва Юлiя Володимирiвна (паспорт СА 157230 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 21.03.1996 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Строк, протягом якого обiймала цю посаду 3 роки.

1.5. член наглядової ради емiтента акцiонер – юридична особа товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фортранс Лiз» (код за ЄДРПОУ 34640822, частка в статутному капiталi – 99.989275 %. Строк, протягом якого обiймав цю посаду 3 роки.

1.6. член наглядової ради емiтента акцiонер Самелюк Iрина Францiвна (паспорт СА 214333 виданий Заводським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 14.09.1999 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000048 %. Строк, протягом якого обiймала цю посаду 3 роки.

1.7. Голова наглядової ради емiтента акцiонер Плисенко Анатолiй Васильович (паспорт СА 758979 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 05.05.1998 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000244%. Строк, протягом якого обiймав цю посаду 3 роки.

1.8. Голова ревiзiйної комiсiї емiтента Чучко Валентина Миколаївна (паспорт СЮ 055413 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 01.11.2007 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000097 %. Строк, протягом якого обiймав цю посаду 3 роки.

1.9. член ревiзiйної комiсiї емiтента Руденко Олександр Васильович (паспорт СВ 191511 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 30.03.2000 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000078 %. Строк, протягом якого обiймав цю посаду 3 роки.

1.10. член ревiзiйної комiсiї емiтента Коломоєць Володимир Семенович (паспорт СА 898217 виданий Комунарським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 19.10.1998 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000195 %. Строк, протягом якого обiймав цю посаду 3 роки.

26 квiтня 2016 року загальними (черговими) зборами акцiонерiв ПрАТ «Запорiзьке автотранспортне пiдприємство 12329» (протокол № 13) були призначенi наступнi посадовi особи емiтента у зв’язку обранням нового складу органiв управлiння та контролю емiтента:

2.1. голова правлiння Вайло Сергiй Вiкторович (паспорт СВ 924043 виданий Жовтневим РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 15.04.2005 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймав посади члена правлiння, виконуючого обов’язки голови правлiння емiтента.

2.2. заступник голови правлiння Фокiн Сергiй Михайлович (паспорт СА 367214 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 19.12.1996 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймав посаду заступника голови правлiння емiтента з безпеки руху та охорони працi, члена правлiння емiтента.

2.3. член правлiння Медведєва Юлiя Володимирiвна (паспорт СА 157230 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 21.03.1996 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймала посаду начальник вiддiлу кадрiв, члена правлiння емiтента.

2.4. член правлiння Чучко Валентина Миколаївна (паспорт СЮ 055413 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 01.11.2007 р.). Частка у статутному

капiталi емiтента – 0.000097 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймала посади начальника вiддiлу виробничого облiку, члена (голови) ревiзiйної комiсiї емiтента.

2.5. член правлiння Рябець Ольга Юрiївна (паспорт СВ 200662 виданий Заводським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 14.04.2000 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймала посаду начальника економiчної служби емiтента.

2.6. член наглядової ради емiтента акцiонер Плисенко Анатолiй Васильович (паспорт СА 758979 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 05.05.1998 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000244%. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймав посаду голови правлiння, директора з питань стратегiчного розвитку емiтента, члена (голови) наглядової ради емiтента.

2.7. член наглядової ради емiтента акцiонер Самелюк Iрина Францiвна (паспорт СА 214333 виданий Заводським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 14.09.1999 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000048 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймала посади юрисконсульта та члена наглядової ради емiтента.

2.8. член наглядової ради акцiонер Костiна Тамара Григорiвна (паспорт СВ 521753 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 16.05.2002 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000048 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймала посаду директора ТОВ «Фортранс Лiз».

2.9. член ревiзiйної комiсiї акцiонер Куц Вячеслав Юрiйович (паспорт СВ 361812 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 31.03.2001 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000097 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймав начальника виробничо-технiчного облiку, головного енергетика емiтента.

2.10. член ревiзiйної комiсiї акцiонер Семянiкова Раїса Миколаївна (паспорт СВ 407721 виданий посаду Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 17.07.2001 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000097 %. Останнi п’ять рокiв до призначення працювала стрiльцем Запорiзького арматурного заводу, обiймала посаду диспетчера емiтента. 2.11. член ревiзiйної комiсiї акцiонер Москаленко Ганна Федорiвна (паспорт СА 2144540 виданий Заводським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 20.09.1996 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000097 %. Останнi п’ять рокiв до призначення обiймала посаду бухгалтера приватного пiдприємства «Мiжнародна туристична компанiя «Супутник – Лайн».

Усi перелiченi посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. не мають. Строк призначення – три роки.
26 квiтня 2016 року на засiданнi наглядової ради з членiв наглядової ради головою ради обрано акцiонера Плисенко Анатолiя Васильовича (паспорт СА 758979 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 05.05.1998 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000244%. До призначення обiймав посаду голови правлiння, директора з питань стратегiчного розвитку, члена (голови) наглядової ради емiтента.

26 квiтня 2016 року на засiданнi ревiзiйної комiсiї з членiв ревiзiйної комiсiї головою комiсiї обрано акцiонера Москаленко Ганну Федорiвну (паспорт СА 2144540 виданий Заводським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 20.09.1996 р.). Частка у статутному капiталi емiтента – 0.000097 %. До призначення обiймала посаду бухгалтера приватного пiдприємства «Мiжнародна туристична компанiя «Супутник – Лайн».