Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В. о. Голови правлiння       Вайло Сергiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.12.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Запорiзьке автотранспортне пiдприємство 12329»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69008 м. Запорiжжя Пiвденне шосе, 66
4. Код за ЄДРПОУ 03114164
5. Міжміський код та телефон, факс (061) 222-09-01 (061) 222-08-99
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.12.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.12.2015 звільнено головний бухгалтер Парапанова Зоя Вiкторiвна СВ 290633
13.10.2000 Орджонiкiдзевське РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно наказу в. о. голови правлiння вiд 17 грудня 2015 року (наказ № 106 - к) звiльнена з посади за угодою сторiн на пiдставi наданої нею заяви головний бухгалтер Парапанова Зоя Вiкторiвна (паспорт серiї СВ № 290633, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 13.10.2000 р.). Частка, що володiє у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %.
Звiльнена посадова особа займала вказану посаду 11,5 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Головного бухгалтера не призначено.
17.12.2015 припинено повноваження член правлiння Парапанова Зоя Вiкторiвна СВ 290633
13.10.2000 Орджонiкiдзевське РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
17 грудня 2015 року рiшенням наглядової ради ПрАТ «Запорiзьке автотранспортне пiдприємство 12329» (протокол № 96) було припинено повноваження члена правлiння Парапанової Зої Вiкторiвни (паспорт серiї СВ № 290633, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 13.10.2000 р.) у зв’язку з розiрванням нею трудових вiдносин з товариством за угодою сторiн. Частка, що володiє у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %.
Звiльнена посадова особа займала посаду члена правлiння 11,5 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На цю посаду нiкого не призначено.

17.12.2015 призначено в. о. головного бухгалтера Ланчiк Наталiя Миколаївна СВ 696509
31.10.2002 Жовтневе РВ УМВС України в Запорiзькiй облас
0
Зміст інформації:
Згiдно наказу в. о. голови правлiння вiд 17 грудня 2015 р. (наказ № 106 - к) виконучим обов’язки головного бухгалтера призначено заступника головного бухгалтера Ланчiк Наталiю Миколаївну (паспорт серiї СВ № 696509, виданий 31.10.2002 року Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi). Частка, що володiє у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Призначено на невизначений термiн – до прийняття особи на вакантну посаду головного бухгалтера. Останнi п`ять рокiв обiймала посаду бухгалтера ТОВ ПКФ «ПIФ», ТОВ «Славута - Сервiс», заступника головного бухгалтера емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.