Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В. о. Голови правлiння       Вайло Сергiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.01.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Запорiзьке автотранспортне пiдприємство 12329»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69008 м. Запорiжжя Пiвденне шосе, 66
4. Код за ЄДРПОУ 03114164
5. Міжміський код та телефон, факс (061) 222-09-01 (061) 222-08-99
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.01.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.01.2015 звільнено головний бухгалтер Лахiна Анастасiя Олександрiвна СВ 900910
08.02.2005 Ленiнський РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно наказу в. о. голови правлiння вiд 30 сiчня 2015 року (наказ № 8 - к) звiльнена з посади за власним бажанням головний бухгалтер Лахiна Анастасiя Олександрiвна (паспорт СВ 900910 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 08.02.2005 р.). Частка, що володiє у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %.
Звiльнена посадова особа займала посаду 4 роки 8 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
30.01.2015 припинено повноваження член правлiння Лахiна Анастасяї Олександрiвна СВ 900910
08.02.2005 Ленiнське РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
30 сiчня 2015 року рiшенням наглядової ради ПрАТ «Запорiзьке автотранспортне пiдприємство 12329» (протокол № 88) було припинено повноваження у зв’язку з припиненням трудових вiдносин з товариством члена правлiння Лахiної Анастасiї Олександрiвни (паспорт СВ 900910 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 08.02.2005 р.). Частка, що володiє у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %.
Звiльнена посадова особа займала посаду члена правлiння 1 рiк 8 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

30.01.2015 призначено головний бухгалтер Парапанова Зоя Вiкторiвна СВ 290633
13.10.2000 Орджонiкiдзевське РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно наказу в. о. голови правлiння вiд 30 сiчня 2015 року (наказ № 9 - к) призначено на вакантну посаду головного бухгалтера Парапанову Зою Вiкторiвну (паспорт СВ 290633 виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 13.10.2000 р.). Частка, що володiє у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Призначено на невизначений термiн – до прийняття рiшення про звiльнення. Останнi п`ять рокiв обiймала посаду головного бухгалтера Запорiзької державної iнженерної академiї.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
30.01.2015 обрано член правлiння Парапанова Зоя Вiкторiвна СВ 290633
13.10.2000 Орджонiкiдзевське РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
30 сiчня 2015 року за рiшенням наглядової ради ПрАТ «Запорiзьке автотранспортне пiдприємство 12329» (протокол № 88) було обрано на вакантну посаду членом правлiння Парапанову Зою Вiкторiвну (паспорт СВ 290633 виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 13.10.2000 р.). Частка, що володiє у статутному капiталi емiтента – 0.0000 %. Останнi п`ять рокiв обiймала посаду головного бухгалтера Запорiзької державної iнженерної академiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Строк призначення – 1 рiк 4 мiсяцi (до наступного чергового переобрання складу правлiння)