Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Вайло Сергiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 12329"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69008 м.Запорiжжя вул.Пiвденне шосе,буд.66
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 03114164
5. Міжміський код та телефон, факс (061) 222-09-01 (061) 222-08-99
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.12.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03114164.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 04.12.2018 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТРАНС ЛІЗ" 34640822 99.989 100
Зміст інформації:
Iнформацiя розкривається у вiдповiдностi до вимог п.4 Роздiлу ХI дiючої редакцiї "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. № 2826, щодо подання (оприлюднення) відомостей про придбання однією особою усіх акцій емітента. Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв: 04.12.2018р. Найменування юридичної особи - власника домінуючого контрольного пакету акцій, розмір якого збільшився у зв'язку з придбанням усіх акцій емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТРАНС ЛІЗ" (Код за ЄДРПОУ: 34640822; Місцезнаходження: вул.Південне шосе, буд.75Б, м.Запоріжжя, 69008). Право власностi на пакет акцiй емітента у розмірі 100% ТОВ "ФОРТРАНС ЛІЗ" набуло прямо (без афілійованих осіб) внаслiдок обов’язкового продажу всіма акціонерами акцiй емiтента на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакету акцiй, вiдповiдно до статті 65-2 Закону України "Про акцiонернi товариства". Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до і після набуття права власностi на такий пакет акцій (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): - до набуття права власності на підсумковий пакет голосуючих акцiй - 99,989%; - після набуття права власності на підсумковий пакет голосуючих акцiй - 100%. Особа, яка набула право власності на пакет акцій емітента у розмірі 100%, здійснює володіння та управління зазначеним пакетом безпосередньо (особи, якi б входили до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи і через яких особа здiйснює розпорядження акцiями, відсутні). Дата набуття пакету акцій емітента у розмірі 100%: 28.11.2018р.