Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Вайло Сергiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 12329"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69008 м.Запорiжжя вул.Пiвденне шосе,буд.66
4. Код за ЄДРПОУ 03114164
5. Міжміський код та телефон, факс (061) 222-09-01 (061) 222-08-99
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03114164.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.04.2018 45000 59570 75.54138
Зміст інформації:
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 25.04.2018р. (надалi - Збори). Зборами попередньо надано згоду на вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рiшення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предметом (характером) таких правочинiв є: договори вiдчуження та придбання основних засобiв (рухомого та нерухомого майна), iнших матерiальних цiнностей, кредитнi договори, договори поруки, застави, iпотеки, оренди, та iншi договори, за якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв: 45 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 59 570 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 75.5414%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 204 128 400 штук (голосiв). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах: 204 110 068 штук (голосiв). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 204 110 068 штук (голосiв). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв).