Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Вайло Сергiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 12329"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69008 м.Запорiжжя вул.Пiвденне шосе,буд.66
4. Код за ЄДРПОУ 03114164
5. Міжміський код та телефон, факс (061) 222-09-01 (061) 222-08-99
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03114164.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2018 припинено повноваження Член правлiння Медведєва Юлiя Володимирiвна СА 157230
21.03.1996 Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
Повноваження Члена правлiння - Медведєвої Юлiї Володимирiвни (паспорт: серiя СА номер 157230 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 21.03.1996р.) припиненi 25.04.2018р. у зв'язку з виходом зi складу правлiння за власним бажанням. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 25.04.2018р.
25.04.2018 припинено повноваження Член правлiння Чучко Валентина Миколаївна СЮ 055413
01.11.2007 Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi
9e-05
Зміст інформації:
Повноваження Члена правлiння - Чучко Валентини Миколаївни (паспорт: серiя СЮ номер 055413 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 01.11.2007р.) припиненi 25.04.2018р. у зв'язку з виходом зi складу правлiння за власним бажанням. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.00009%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 25.04.2018р.
25.04.2018 обрано Член правлiння Курiлова Ольга Володимирiвна СА 451442
31.05.1997 Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
Член правлiння - Курiлова Ольга Володимирiвна (паспорт: серiя СА номер 451442 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 31.05.1997р.) обрана на посаду 25.04.2018р. замiсть Медведєвої Ю.В., яка виявили бажання вийти зi складу правлiння i повноваження якої припиненi. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала за останнi 5 рокiв - Заступник Головного бухгалтера, Головний бухгалтер. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 25.04.2018р.
25.04.2018 обрано Член правлiння Черванська Марина Олександрiвна СВ 480459
07.11.2001 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
0
Зміст інформації:
Член правлiння - Черванська Марина Олександрiвна (паспорт: серiя СВ номер 480459 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 07.11.2001р.) обрана на посаду 25.04.2018р. замiсть Чучко В.М., яка виявила бажання вийти зi складу правлiння i повноваження якої припиненi. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк.. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Начальник сектору кадрiв та пiдвищення квалiфiкацiї, Начальник вiддiлу кадрiв. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 25.04.2018р.