Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 09.07.2010
Дата публікації 26.05.2010 11:50:08
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство «Запорізьке автотранспортне підприємпство 12329»
Юридична адреса* Україна, 69008, Південне шосе, 66, м. Запоріжжя
Керівник* Плисенко Анатолій Васильович - Голова правління ВАТ «ЗАТП 12329». Тел: 0612220897
E-mail* atp12329@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
відкритого акціонерного товариства
“Запорізьке автотранспортне підприємство 12329»

Правління ВАТ повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 09 липня 2010 року о 15-00 годині актовому залі «ЗАТП 12329» за адресою: м. Запоріжжя 69008 Південне шосе, 66.
Реєстрація акціонерів - з 14-15 до 14-45 за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на дату розсилки повідомлень акціонерам.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й:
1. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2007 – 2009 роки та визначення основних напрямків діяльності у 2010 році.
2. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2007-2009 р. р.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2007-2009 р. р.

4. Затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2009 році

5. Відкликання та обрання правління, наглядової ради, ревізійної комісії.

6. Погодження правочину.

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядом денним загальних зборів, акціонери можуть
в робочі дні тижня з 9-00 до 16-00 з 01 червня 2010 р. за адресою: м. Запоріжжя Південне шосе, 66, кабінет юрисконсульта.

Для участі в зборах при собі мати паспорт, а для представників акціонерів додатково – довіреність, посвідчену відповідно до вимог чинного законодавства.

Довідки за телефоном : 061-222-09-01.

Основні показники фінансово господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника Період
2009 рік 2008 рік
Усього активів 54 631 55 183
Основні засоби 8 103 7 931
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 159 151
Сумарна дебіторська заборгованість 815 1 248
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 13
Нерозподілений прибуток (7 108) (5 822)
Власний капітал 51 192 50 985
Статутний капітал 51 032 51 032
Довгострокові зобов’язання 1 805 2 696
Поточні зобов’язання 1 634 1 502
Чистий прибуток (збиток) (1 286) (770)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 204128400 204128400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 146 243
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління ВАТ «ЗАТП 12329» Плисенко Анатолій Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.05.2010
(дата)