Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства"
Дата здійснення дії: 04.10.2018
Дата публікації 05.10.2018 13:25:15
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Запорізьке автотранспортне підприємство 12329"
Юридична адреса* 69008 м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, буд. 66
Керівник* Вайло Сергій Вікторович - Голова правління. Тел: (061)222-08-99
E-mail* atp12329@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12329" (Код за ЄДРПОУ: 03114164, Місцезнаходження: вулиця Південне шосе, будинок 66, місто Запоріжжя, 69008) повідомляє про отримання 04 жовтня 2018 року (вх. № 184) наступного повідомлення від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТРАНС ЛІЗ", яке є власником домінуючого контрольного пакету акцій:

Вих. № 59
від 04 жовтня 2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12329"
(вулиця Південне шосе, будинок 66, місто Запоріжжя, 69008)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
(вулиця Московська, будинок 8, корпус 30, місто Київ, 01010)

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про намір скористатися правами,
передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТРАНС ЛІЗ", Код за ЄДРПОУ: 34640822, Місцезнаходження: вул. Південне шосе,буд.75Б, м. Запоріжжя, 69008 (надалі – ТОВ "ФОРТРАНС ЛІЗ") станом на 04 червня 2017 року (дата набрання чинності Закону України від 23.03.2017р. № 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" (надалі – Закон)) володіло (і продовжує володіти) домінуючим контрольним пакетом акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12329", Код за ЄДРПОУ: 03114164 (надалі – Товариство або ПрАТ "ЗАТП 12329") в кількості 204 106 508 (двісті чотири мільйони сто шість тисяч п'ятсот вісім) простих іменних акцій, що становить 99,9893% Статутного капіталу Товариства.
Дата набуття ТОВ "ФОРТРАНС ЛІЗ" права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства – 24 грудня 2008 року.
З дати набуття ТОВ "ФОРТРАНС ЛІЗ" права власності на домінуючий контрольний пакет акцій розмір пакету акцій, власником якого є ТОВ "ФОРТРАНС ЛІЗ", не змінювався.

ТОВ "ФОРТРАНС ЛІЗ" відповідно до пункту 2 розділу ІІ (Прикінцеві та перехідні положення) Закону повідомляє Товариство про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо обов'язкового продажу простих іменних акцій акціонерами ПрАТ "ЗАТП 12329" на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій Товариства.

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ
особи, що є власником домінуючого контрольного пакету акцій Товариства
станом на 04 жовтня 2018р.*
_________________________________________________________________________________
1 № з/п: 1.
2 Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТРАНС ЛІЗ" (Місцезнаходження: вул. Південне шосе, буд.75Б, м. Запоріжжя, 69008, Ідентифікаційний код: 34640822).
3 Тип особи: "ЮО".
4 Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакету акцій: "1".
5-7 Участь особи в Товаристві (%): 5 Пряма – 99,9893%; 6 Опосередкована – 0%; 7 Сукупна – 99,9893%.
8 Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб): Плисенко Альбіна Сергіївна (населений пункт місця проживання: місто Запоріжжя) .
9 Кількість акцій Товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакету акцій Товариства: "0".
_________________________________________________________________________________
(*згідно з Додатком 1 до Рішення НКЦПФР "Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі" № 662 від 05.09.2017р.)
_________________________________________________________________________________
Пояснення до таблиці:
3: "ЮО" – юридична особа;
4: "1" – особа, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства;
9: заповнюється, якщо особа набула домінуючий контрольний пакет акцій товариства, діючи спільно з третіми особами, які не є її афілійованими особами.

Директор ТОВ "ФОРТРАНС ЛІЗ" _________________ Т.Г. Костіна

Згідно зазначеного повідомлення ТОВ "ФОРТРАНС ЛІЗ" набуло право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства до дати набрання чинності Закону, діяло самостійно (без третіх осіб) і є прямим власником (без афілійованих осіб) зазначеного пакету акцій ПрАТ "ЗАТП 12329". З дати набуття ТОВ "ФОРТРАНС ЛІЗ" права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства жодних змін не було.

Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", 05.10.2018р. розміщено Товариством у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті Товариства: http://03114164.smida.gov.ua

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Вайло Сергій Вікторович