Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.04.2018
Дата публікації 19.03.2018 08:40:08
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Запорізьке автотранспортне підприємство 12329"
Юридична адреса* 69008 м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, буд. 66
Керівник* Вайло Сергій Вікторович - Голова правління. Тел: (061)222-08-99
E-mail* atp12329@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 ДО  ВІДОМА  АКЦІОНЕРІВ

приватного акціонерного товариства

«Запорізьке автотранспортне підприємство 12329» (надалі – Товариство)

    Наглядова рада  Приватного акціонерного товариства «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329» (місцезнаходження: Україна, 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 66, ЄДРПОУ 03114164) повідомляє,  що  чергові загальні  збори  акціонерів товариства (надалі – Збори)  відбудуться  25 квітня 2018 року об 11-00 годині за адресою:  м. Запоріжжя Південне шосе, буд. 66, Клас Безпеки руху (зала № 1). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись  з 10-15 до 10-45 в день та за місцем проведення зборів.

   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24-00 годину  19 квітня 2018 року.

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕННЯ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

       1. Обрання лічильної комісії.                                                                                                                                                                                             Проект рішення: «Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі    3 ( трьох ) осіб, а саме:   голова лічильної комісії -  Сизоненко Вячеслав Миколайович, члени лічильної комісії -  Коломоєць Володимир Семенович, Рудницька Зоя Іванівна».

      2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань порядку проведення  річних загальних зборів акціонерів Товариства (затвердження регламенту зборів).                                                                                                                                                                                                                  Проект рішення: «Головою зборів обрати Плисенка Анатолія Васильовича, секретарем зборів – Самелюк Ірину Францівну. Регламент загальних зборів, порядок розгляду питань, способи голосування і підрахунку голосів при прийнятті рішень з питань порядку денного загальних зборів затвердити.»

      3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.                                                                                                                                                                      Проект рішення: «Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік затвердити. Роботу правління у звітному періоді визнати задовільною. Основні напрямки діяльності товариства  на 2018 рік  затвердити».                                                                                                                                                                 

      4. Звіт наглядової ради про роботу у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.                                                                                                                                                                                                                                       Проект рішення: «Звіт наглядової ради про роботу у 2017 році  затвердити. Роботу наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.»                              

5. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.                                                                                                                                                                                                                                      Проект Рішення:  «Звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік  затвердити та прийняти його до уваги при розгляді наступного питання порядку денного. Роботу ревізійної комісії у звітному періоді  визнати задовільною.»

   6. Затвердження річного звіту та порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2017 році.                                                                                                Проект рішення: «Річну фінансову звітність товариства  за 2017 рік  затвердити.  Збитки покрити за рахунок прогнозованого прибутку наступних років».                                                                                                                                                                                                                                       7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством протягом року. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.               

 Проект рішення: «Попередньо надати згоду на вчинення товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Характером таких правочинів можуть бути: договори відчуження та придбання основних засобів (рухомого та нерухомого майна), інших матеріальних цінностей, кредитні договори, договори поруки, застави, іпотеки, оренди, та інших договорів, за якими товариство виступає будь-якою із сторін. Гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів не може перевищувати 45 000 000 (сорок п’ять мільйонів) гривень. Надати наглядовій раді товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинів, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу, іпотеку, придбанню, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (підписання) головою правління, посадовими особами органів товариства попередньо схвалених зборами значних правочинів. Доручити голові правління товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів».

     Інформація про збори разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах та правах відповідно до вимог ст.ст. 36, 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб - сайті товариства за адресою  http://03114164.smida.gov.ua/. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери можуть за попереднім запитом в робочі дні тижня з 10-00 до 15-30 за адресою: м. Запоріжжя Південне шосе, 66, кабінет наглядової ради № 5, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член наглядової ради Самелюк І.Ф.

     До дати проведення загальних зборів акціонери мають право задавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів та отримувати на них письмові відповіді.  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Порядок подання та розгляду пропозицій до порядку денного регламентується ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Для участі в зборах акціонерам товариства необхідно при собі мати паспорт, а представникам  акціонерів додатково – довіреність, посвідчену нотаріусом або іншою посадовою особою, що може вчиняти нотаріальні дії, або депозитарною установою (для акціонерів – фізичних осіб). Довіреність на право участі та голосування від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно голосувати. В цьому випадку представник  повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг).

Довідки за телефоном:   061-222-09-01.

 

Основні показники фінансово - господарської діяльності (тис. грн.)*

 

 Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

59 570

58 338

Основні засоби (за залишковою вартістю)

8 677

9 069

Запаси

916

1 044

Сумарна дебіторська заборгованість

3 334

2 626

Гроші та їх еквіваленти

93

21

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(6 669)

(6 231)

Власний капітал

51 631

52 069

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

51 032

51 032

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

594

869

Поточні зобов'язання і забезпечення

7 345

5 400

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(111)

499

Середньорічна кількість акцій (шт.)

204 128 400

204 128 400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 (0.00054)

0,00244 

*Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах.   

 

 

 

 

Голова наглядової ради ПрАТ «ЗАТП 12329»            

А.В. Плисенко             

 

 

           

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Вайло Сергій Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2018
(дата)