Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2017
Дата публікації 20.03.2017 09:11:03
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Запорізьке автотранспортне підприємство 12329"
Юридична адреса* 69008 м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, буд. 66
Керівник* Вайло Сергій Вікторович - голова правління. Тел: (061)222-08-99
E-mail* atp12329@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 ДО  ВІДОМА  АКЦІОНЕРІВ

приватного акціонерного товариства

«Запорізьке автотранспортне підприємство 12329»

    Наглядова рада  Приватного акціонерного товариства «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329» (Україна, 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 66, ЄДРПОУ 03114164) повідомляє,  що  чергові загальні  збори  акціонерів товариства  відбудуться  26 квітня 2017 року об 11-00 годині за місцезнаходженням товариства:  м. Запоріжжя Південне шосе, 66, Клас Безпеки руху.                       Реєстрація акціонерів (їх представників) -  з 10-15 до 10-45  за місцем проведення зборів.

   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину  20 квітня 2017 року.

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО  ВИНОСЯТЬСЯ  НА ГОЛОСУВАННЯ, ЗГІДНО  З ПОРЯДКОМ  ДЕННИМ:

      1. Обрання лічильної комісії.                                                                                                                       Проект рішення: «Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі    3 ( трьох ) осіб, а саме:   голова лічильної комісії -  Чучко Валентина Миколаївна, члени лічильної комісії -  Семянікова Раїса Миколаївна, Куц В’ячеслав Юрійович».

      2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань порядку проведення  річних загальних зборів акціонерів Товариства (затвердження регламенту зборів).                                                Проект рішення: «Регламент загальних зборів, порядок розгляду питань, способи голосування і підрахунку голосів при прийнятті рішень з порядку денного загальних зборів затвердити.»

 

      3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.   Проект рішення: «Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ. Основні напрямки діяльності товариства  на 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ. Роботу правління у звітному періоді 2016 року визнати задовільною».                                                                                                                                                                 

      4. Звіт наглядової ради про роботу у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.                                                                                                                                                                      Проект рішення: «Звіт наглядової ради про роботу у 2016 році  затвердити. Роботу наглядової ради у звітному періоді 2016 року визнати задовільною.»                              

5. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та

висновків ревізійної комісії.                                                                                                                        Проект Рішення:  «Звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік  затвердити. Роботу ревізійної комісії у звітному періоді  2016 року визнати задовільною.»

       6. Затвердження річного звіту та порядку розподілу прибутку  за підсумками роботи у 2016 році.    Проект рішення:      «Річну фінансову звітність товариства  за 2016 рік  з а т в е р д и т и.  Затвердити порядок розподілу прибутку за 2016 рік: 5% - на формування резервного фонду, 95% - залишити у розпорядженні товариства та спрямувати на покриття збитків минулих періодів»

     

  1. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції, надання

повноважень на підписання Статуту та вчинення дій з проведення державної реєстрації змін.             Проект рішення:   «Внести зміни до Статуту Товариства  шляхом викладення його у новій редакції. Статут товариства  в новій редакції  з а т в е р д и т и.   Уповноважити голову Наглядової ради Товариства Плисенка Анатолія Васильовича на підписання Статуту в новій редакції та  виконання всіх інших дій, необхідних для державної реєстрації  змін».

        8. Внесення змін до Положень про загальні збори, про правління, про наглядову раду, про ревізійну комісію товариства шляхом викладення їх в новій редакції.                                                                           Проект рішення: «Внести зміни до внутрішніх документів товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити наступні документи: 1. Положення про Загальні збори товариства. 2. Положення про Наглядову раду товариства. 3. Положення про Правління товариства. 4. Положення про Ревізійну комісію товариства».

          9. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством протягом року.

   Проект рішення: «У період з 27.04.2017 року і до 27.04.2018 року, надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, що можуть вчинятися товариством протягом року від дати прийняття цього  рішення. Характер правочинів: договори відчуження та придбання основних засобів (рухомого та нерухомого майна), інших матеріальних цінностей, кредитні договори, договори поруки, застави, іпотеки тощо. Сукупна вартість укладених договорів не повинна перевищувати суму 45 000 000 (сорок п’ять мільйонів) гривень».

     Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб - сайті за адресою  http://03114164.smida.gov.ua/. Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядом денним загальних зборів, акціонери можуть за попереднім запитом в робочі дні тижня з 10-00 до 15-30 за адресою: м. Запоріжжя Південне шосе, 66, кабінет юрисконсульта, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по-батькові акціонера, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідальний за надання інформації акціонерам – Самелюк І.Ф. Для участі в зборах при собі мати паспорт, а для представників акціонерів додатково – довіреність, посвідчену відповідно до вимог діючого законодавства. Довідки за телефоном:   061-222-09-01. Пропозиції щодо питань порядку денного  вносяться  не  пізніше ніж за 20 днів до дати проведення   загальних  зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера,  який  її  вносить,  кількості, типу  та/або  класу  належних  йому  акцій,  змісту  пропозиції до питання та/або проекту рішення.

 

Основні показники фінансово - господарської діяльності (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

 

2016 рік

2015 рік

Усього активів

58 338

      57 728

Основні засоби

9 069

        8 218

Довгострокові фінансові інвестиції                                                                                           

-

-

Запаси

1 044

           898

Сумарна дебіторська заборгованість

2 626

       2 389

Грошові кошти та їх еквіваленти

21

          100

Нерозподілений прибуток

(6 231)

      (6 730)

Власний капітал

52 069

    51 570

Статутний капітал

51 032

    51 032

Довгострокові зобов’язання

869

        -

Поточні зобов’язання

5 400

      6 158

Чистий прибуток (збиток)

499

    900

Середньорічна кількість акцій (шт.)                                 

204 128 400

204 128 400          

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

        -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

        -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         

294

261

 *Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах.   

 

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  20.03.2017 р. у № 53 «Відомості НКЦПФР».                                   Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова наглядової ради ПрАТ «ЗАТП 12329»           А.В. Плисенко             

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади голова правління Вайло Сергій Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.03.2017
(дата)