Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2016
Дата публікації 23.03.2016 18:22:05
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Запорізьке автотранспортне підприємство 12329""
Юридична адреса* 69008 м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, б.66
Керівник* Вайло Сергій Вікторович - виконуючий обов"язки голови правління. Тел: (061)222-08-99
E-mail* atp12329@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ДО  ВІДОМА  АКЦІОНЕРІВ

приватного акціонерного товариства

«Запорізьке автотранспортне підприємство 12329»

    Наглядова рада  Приватного акціонерного товариства «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329» (Україна, 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 66, ЄДРПОУ 03114164) повідомляє,  що  чергові загальні  збори  акціонерів товариства  відбудуться  26 квітня 2016 року об 11-00 годині за місцезнаходженням товариства:  м. Запоріжжя Південне шосе, 66, Клас Безпеки руху.  Реєстрація акціонерів (їх представників) -  з 10-15 до 10-45  за місцем проведення зборів.

   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину  20 квітня 2016 року.

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО  ВИНОСЯТЬСЯ  НА ГОЛОСУВАННЯ, ЗГІДНО  З ПОРЯДКОМ  ДЕННИМ:

       1. Обрання лічильної комісії  та визначення способу голосування і підрахунку голосів при прийнятті рішень з порядку денного загальних зборів.                                                                              

       2. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2016 році.                                                                   

        3. Затвердження звіту наглядової ради про роботу у 2015 р.

4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2015 р.    

  1. Затвердження річного звіту та порядку розподілу прибутку  за підсумками роботи у 2015 році.                    
  2. Відкликання та обрання наглядової ради.
  3. Відкликання та обрання ревізійної комісії.
  4. Відкликання та обрання правління товариства.
  5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами органів управління і контролю, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

       10. Про надання повноважень наглядовій раді на прийняття усіх рішень щодо керівництва підприємствами, учасником (власником) яких є товариство, включаючи затвердження установчих документів.

 

 

     Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядом денним загальних зборів, акціонери

можуть в робочі дні тижня з 10-00 до 15-30 за адресою: м. Запоріжжя Південне шосе, 66, кабінет юрисконсульта, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний працівник за надання інформації акціонерам – Самелюк І.Ф. Для участі в зборах при собі мати паспорт, а для представників акціонерів додатково – довіреність, посвідчену відповідно до вимог діючого законодавства. Довідки за телефоном :   061-222-09-01.

 

Основні показники фінансово - господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

Період

 

2015 рік

2014 рік

Усього активів

      57 728

       56 893

Основні засоби

        8 218

  8 019

Довгострокові фінансові інвестиції                                                                                           

-

             -

Запаси

           898

 1 098

Сумарна дебіторська заборгованість

       2 389

2 136

Грошові кошти та їх еквіваленти

          100

    34

Нерозподілений прибуток

      (6 730)

(7 426)

Власний капітал

    51 570

50 874

Статутний капітал

    51 032

51 032

Довгострокові зобов’язання

        -

149

Поточні зобов’язання

      6 158

5 870

Чистий прибуток (збиток)

    900

99

Середньорічна кількість акцій (шт.)                                 

204 128 400          

204 128 400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

        -

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

        -

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         

261

277

 

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  23.03.2016 р. у № 56 «Відомості НКЦПФР».                                   Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова наглядової ради ПрАТ «ЗАТП 12329»   А.В. Плисенко             

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади виконуючий обов"язки голови правління Вайло Сергій Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2016
(дата)