Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.03.2014
Дата публікації 24.03.2014 12:19:57
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Запорізьке автотранспортне підприємство 12329""
Юридична адреса* 69008 м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, б.66
Керівник* Вайло Сергій Вікторович - виконуючий обов"язки голови правління. Тел: (061)222-08-99
E-mail* atp12329@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
приватного акціонерного товариства «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329»
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329» (Україна, 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 66, ЄДРПОУ 03114164) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 28 квітня 2014 року об 11-00 годині за місцезнаходженням товариства: м. Запоріжжя Південне шосе, 66, Клас Безпеки руху. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 10-15 до 10-45 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 22 квітня 2014 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ, ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1. Обрання лічильної комісії та визначення способу голосування і підрахунку голосів при прийнятті рішень з порядку денного загальних зборів.
2. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2014 році.
3. Затвердження звіту наглядової ради про роботу у 2013 р.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2013 р.
5. Затвердження річного звіту та порядку розподілу прибутку за підсумками роботи у 2013 році.
6. Попереднє схвалення значного правочину, що може вчинятися товариством протягом року.

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядом денним загальних зборів, акціонери
можуть в робочі дні тижня з 13-30 до 16-00 з 15.04.2014 р. за адресою: м. Запоріжжя Південне шосе, 66, кабінет юрисконсульта, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний працівник за надання інформації акціонерам – Самелюк І.Ф. Для участі в зборах при собі мати паспорт, а для представників акціонерів додатково – довіреність, посвідчену відповідно до вимог діючого законодавства. Довідки за телефоном : 061-222-09-01.
Основні показники фінансово господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника Період
2013 рік 2012 рік
Усього активів 55 932 53 937
Основні засоби 6 995 7 027
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 309 230
Сумарна дебіторська заборгованість 1 516 973
Грошові кошти та їх еквіваленти 33 22
Нерозподілений прибуток (7 525) (7 590)
Власний капітал 50 775 50 710
Статутний капітал 51 032 51 032
Довгострокові зобов’язання 1 274 1 043
Поточні зобов’язання 3 883 2 184
Чистий прибуток (збиток) 65 (700)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 204 128 400 204 128 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 249 240
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 21.03.2014 р. у № 55 «Відомості НКЦПФР».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова наглядової ради ПрАТ «ЗАТП 12329» А.В. Плисенко
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади виконуючий обов"язки голови правління Вайло Сергій Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2014
(дата)