Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 19.03.2012
Дата публікації 19.03.2012 07:56:42
Найменування емітента* приватне акціонерне товариство «Запорізьке автотранспортне підприємпство 12329»
Юридична адреса* Україна, 69008, Південне шосе, 66, м. Запоріжжя
Керівник* Плисенко Анатолій Васильович - Голова правління ПрАТ «ЗАТП 12329». Тел: 0612220897
E-mail* atp12329@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
приватного акціонерного товариства «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329»
Наглядова рада ПрАТ «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 23 квітня 2012 року о 15-00 годині за місцезнаходженням товариства: м. Запоріжжя 69008 Південне шосе, 66.
Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 14-15 до 14-45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 17 квітня 2012 року.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й:
1. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році.
2. Затвердження звіту наглядової ради про роботу у 2011 р.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2011 р.

4. Затвердження річного звіту та порядку розподілу прибутків за підсумками роботи у 2011 році.

5. Попереднє схвалення значного правочину, що може вчинятися товариством протягом року.

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядом денним загальних зборів, акціонери
можуть в робочі дні тижня з 13-00 до 16-00 з 19.03.2012 р. за адресою: м. Запоріжжя Південне шосе, 66, кабінет юрисконсульта, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний працівник за надання інформації акціонерам – Самелюк І.Ф.
Для участі в зборах при собі мати паспорт, а для представників акціонерів додатково – довіреність, посвідчену відповідно до вимог діючого законодавства.
Довідки за телефоном : 061-222-09-01.

Основні показники фінансово господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника Період
2011 рік 2010 рік
Усього активів 54 263 54 209
Основні засоби 7 442 7 503
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 212 164
Сумарна дебіторська заборгованість 933 932
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 6
Нерозподілений прибуток (6 785) (7 486)
Власний капітал 51 515 50 814
Статутний капітал 51 032 51 032
Довгострокові зобов’язання 868 1 262
Поточні зобов’язання 1 880 2 133
Чистий прибуток (збиток) 700 (378)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 204 128 400 204 128 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 240 243

Повідомлення про проведення зборів надруковано у газеті "Відомості ДКЦПРФ" 19.03.2012 р. № 52
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління ПрАТ «ЗАТП 12329» Плисенко Анатолій Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2012
(дата)