Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.01.2011
Дата публікації 04.02.2011 07:37:40
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство «Запорізьке автотранспортне підприємпство 12329»
Юридична адреса* Україна, 69008, Південне шосе, 66, м. Запоріжжя
Керівник* Плисенко Анатолій Васильович - Голова правління ВАТ «ЗАТП 12329». Тел: 0612220897
E-mail* atp12329@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
відкритого акціонерного товариства
“Запорізьке автотранспортне підприємство 12329»

Правління ВАТ повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 22 березня 2011 року о 15-00 годині в «ЗАТП 12329» за адресою: м. Запоріжжя 69008 Південне шосе, 66.
Реєстрація акціонерів - з 14-15 до 14-45 за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на дату розсилки повідомлень акціонерам.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й:
1. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2011 році.
2. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2010 р.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2010 р.

4. Затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2010 році.

5. Про зміну найменування (організаційно-правової форми товариства) для приведення у
відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»
6. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Затвердження Положень про органи управління та контролю товариства в новій редакції.
8. Затвердження умов договорів з членами правління, наглядової ради, ревізійної комісії.

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядом денним загальних зборів, акціонери
можуть в робочі дні тижня з 9-00 до 16-00 з 22.02.2011 р. за адресою: м. Запоріжжя Південне шосе, 66, кабінет юрисконсульта.
Для участі в зборах при собі мати паспорт, а для представників акціонерів додатково – довіреність, посвідчену відповідно до вимог чинного законодавства.
Довідки за телефоном : 061-222-09-01.

Основні показники фінансово господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника Період
2010 рік 2009 рік
Усього активів 54 209 54 631
Основні засоби 7 503 8 103
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 164 159
Сумарна дебіторська заборгованість 932 815
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 2
Нерозподілений прибуток (7 486) (7 108)
Власний капітал 50 814 51 192
Статутний капітал 51 032 51 032
Довгострокові зобов’язання 1 262 1 805
Поточні зобов’язання 2 133 1 634
Чистий прибуток (збиток) (378) (1 286)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 204128400 204128400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 243 146
Повідомлення про скликання загальних зборів надруковане у Відомості ДКЦПФР № 23 від 04.02.2011 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління ВАТ «ЗАТП 12329» Плисенко Анатолій Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.02.2011
(дата)